Ulgi na start w składkach ZUS dla nowych firm, działalność nierejestrowa, możliwość bezterminowego zawieszenie działalności gospodarczej – to tylko część zmian jakie czekają przedsiębiorców. Konstytucja Biznesu ma za zadanie ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i wzmocnić pozycję firm w relacjach z urzędami.

Konstytucja Biznesu to największa reforma prawa gospodarczego od 30 lat. Składa się z 5 ustaw, które w kompleksowy sposób wprowadzają zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe przepisy wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r.

Najważniejszą z całego pakietu jest ustawa Prawo przedsiębiorcy. Zastąpi ona dotychczas obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W odrębnej ustawie będzie także uregulowana Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy.

Konstytucja Biznesu wzmacnia pozycję przedsiębiorcy

Nowe regulacje wprowadzają korzystne zmiany dla przedsiębiorców i wzmacniają ich pozycję w relacjach z organami władzy publicznej. Od tej pory kontakty z urzędami powinny być bardziej partnerskie i przyjazne. Gwarantować ma to m.in. rozszerzenie katalogu praw i wolności przedsiębiorców.

Najważniejsze zasady, które wprowadza nowa ustawa Prawo przedsiębiorców to:

  • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może podejmować wszelkie działania, których prawo nie zakazuje lub nie ogranicza)

  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (organ prowadzący postępowanie zakłada, że przedsiębiorca działa zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów; przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości)

  • przyjazna interpretacja przepisów (co do zasady niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców)

  • zasada proporcjonalności (organ prowadzący postępowanie ma obowiązek stosować zasadę proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania)

Chronić przedsiębiorców ma Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu przewiduje powołanie do życia nowego organu – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego działalność będzie uregulowana w odrębnej ustawie.

Ma on za zadanie stać na straży praw przedsiębiorców i chronić ich interesy. Do jego zadań będzie należeć m.in. składanie wniosków do właściwych ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów, interwencja w sprawie łamania praw przedsiębiorców, czynny udział w opiniowaniu projektów prawnychi nadzorowanie wdrażania zasad Konstytucji Biznesu w praktyce.

Źródło: biznes.gov.pl

Konstytucja Biznesu – najważniejsze zmiany

Nowa ustawa Prawa przedsiębiorcy zastąpi dotychczas obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiany wprowadzają także pozostałe przepisy z całego pakietu ustaw Konstytucji Biznesu. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, o których powinni wiedzieć obecni i przyszli przedsiębiorcy.

1. Nowa instytucja prawna – działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa dotyczy drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, których miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł brutto). Takiej działalności nie trzeba rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a osiągnięty dochód opodatkowany jest na zasadach ogólnych. Działalność nierejestrową mogą prowadzić tylko osoby, które przez ostanie 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Należy ją wykonywać osobiście (nie w spółce).

Jeśli w danym miesiącu osiągnięty przychód przekroczy wskazaną kwotę, to działalność nierejestrowa przekształca się w działalność gospodarczą. Licząc od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wskazanej wysokości, osoba wykonująca działalność gospodarczą ma 7 dni na złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Źródło: biznes.gov.pl

2. Nowe ulgi w składkach ZUS dla nowych firm

Nowy przedsiębiorca będzie zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Następnie przez kolejne dwa lata, tak jak dotychczas, może skorzystać z prawa do skorzystania z tzw. małego ZUS-u. Wyjątkiem jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, którą bez względu na nową ulgę, przedsiębiorca musi odprowadzać od samego początku rozpoczęcia działalności.

Przedsiębiorca może zrezygnować z nowej ulgi poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

3. Bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej

Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy będą mogli zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na czas nieokreślony (bezterminowo) lub czas określony, wskazany we wniosku. Obecnie można zawiesić działalność gospodarczą jedynie na 24 miesiące.

Po upływie terminu zawieszenia, wznowienie działalności gospodarczej nastąpi automatycznie. Jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o wznowienie, nie zostanie on wykreślony z rejestru (jak obecnie).

4. Uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej

Prawodawca zdecydował się na pozostawienie trzech podstawowych form reglamentacji działalności gospodarczej tj. koncesji, zezwoleń i rejestrów działalności regulowanej. Zlikwidowane zostaną natomiast zgody i licencje.

5. Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne

Celem wprowadzanych regulacji jest m.in. zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej.

Dlatego ministrowie oraz organy centralne,z własnej inicjatywy lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, będą mogli wydawać objaśnienia prawne dotyczące przepisów z zakresu prawa gospodarczego. Krótko mówiąc, mają oni wyjaśniać przedsiębiorcom jak stosować te najtrudniejsze przepisy.

Zobacz także: Rozporządzenie RODO – kogo będzie dotyczyć i jakie zmiany wprowadza?

Ponadto ustawodawca zdecydował się na stopniową likwidację numeru REGON. Docelowo numerem identyfikacyjnym każdego przedsiębiorcy ma być tylko NIP. Obecni i przyszli przedsiębiorcy będą mogli także skorzystać z porad i wskazówek udzielanych przez ekspertów w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców – nowej placówce prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Więcej szczegółowych informacji o nadchodzących zmianach można znaleźć na specjalnie stworzonej do tego stronie internetowej: biznes.gov.pl